Home » Wie zijn wij

Wie zijn wij

Als vrijzinnigen zijn wij geïnspireerd door – en geworteld in – het Christendom. Tegelijkertijd staan wij open voor andere wereldgodsdiensten en bronnen. We hebben grote affiniteit met wetenschap, kunst en maatschappij. We zijn betrokken op de wereld om ons heen en we proberen een bijdrage te leveren aan een humane en rechtvaardige samenleving.

We bieden leden en belangstellenden:
– een vrijzinnig-christelijke kerkdienst. We staan open voor andere religies, algemeen religieuze en filosofische inzichten en voor muziek en kunst.  Na afloop is er gelegenheid elkaar bij een kopje koffie te ontmoeten
– meditatieve bijeenkomsten steeds de eerste en derde vrijdag van de maand
– gespreksgroepen, lezingen, cursussen, films en concerten op levensbeschouwelijk en cultureel gebied
– geestelijke begeleiding bij persoonlijke levensvragen en bij ingrijpende levensmomenten
– de mogelijkheid om de doop te laten bedienen, een relatie in te laten zegenen of een uitvaart te begeleiden

Hier vindt u ons concept beleidsplan voor 2020 – 2025.

Hier vindt u onze statuten.

De geloofsgemeenschap maakt deel uit van de volgende landelijke verenigingen en kerkgenootschappen:

De Doopsgezinden zijn een christelijke groepering met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar bijbels inzicht ging en gaat het hen om kleine zelfstandige gemeenten die leven van:

• persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping
• verbondenheid met elkaar
• inzet voor vrede in het klein en in het groot

Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.

De Doopsgezinden geest is kernachtig te vatten in:

Dopen wat (wie) mondig is
Spreken dat bondig is
Vrij in het christelijk geloven
Daden gaan woorden te boven

doopsgezind-websiteAlgemene Doopsgezinde Sociëteit
Adres: Singel 454,
1017 AW Amsterdam
tel. 020 623 09 14
fax 020 627 89 19
Voor meer informatie zie de website. U kunt zich daar ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
info@ads.nl
www.doopsgezind.nl/

remonstranten-website

De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God eren en dienen.

Remonstranten staan voor een vrij en verdraagzaam Christendom. Bovenstaande beginselverklaring laat het individu grote vrijheid. Het is uitdrukkelijk geen belijdenis: uitdrukkingen als “ik geloof” komen er niet in voor. De beginselverklaring is niet meer, maar ook niet minder dan een omschrijving van wat de geloofsgemeenschap van de Remonstranten wil zijn. Ook bij de Remonstranten is sprake van een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis.

Remonstrantse Broederschap 
Adres: Nieuwegracht 27A, Utrecht
tel. 030 231 69 70
fax 030 231 10 55
Voor meer informatie zie de website. U kunt zich daar ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
info@remonstranten.org
www.remonstranten.org

npb-website

Vrijzinnigen Nederland is een vrijzinnige vereniging met een breed eigentijds aanbod op het gebied van spiritualiteit, religie en cultuur.

We staan in de traditie van vrijdenkende geloofsbewegingen. Jaarlijks verschijnen diversen publicaties over vrijzinnig geloven in deze tijd.
Onze vereniging onderhoudt vriendschappelijke banden met Doopsgezinden, Vrijzinnig Protestanten, Remonstranten, Apostolischen en Humanisten.

Wij organiseren cursussen, lezingen, filmavonden en vieringen op vrijzinnig-christelijke en religieus-humanistische basis.


Vrijzinnigen Nederland logoVrijzinnigen Nederland
Spoorstraat 1
3811 MN Amersfoort
Tel: 033-4689000
Voor meer informatie zie de website. U kunt zich daar ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
E-mail: bureau@vrijzinnigen.nl
www.vrijzinnigen.nl of www.vrijzinnigen.org

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Een beweging voor eigentijds geloven. Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom. Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie; ‘kritisch’ want zowel Bijbel als tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context, en ‘vrij’ omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken. Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid.

Vereniging Vrijzinnige Protestanten 
Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a
3503 RB Utrecht
Tel 030-8801497
info@vrijzinnig.nl 
www.vrijzinnig.nl