Home » Levensmomenten

Levensmomenten

Bij belangrijke momenten in het leven hebben mensen vaak de behoefte dit te bezegelen met een ritueel. Hiervoor kun je terecht in de Kapel, of je nu wel of niet gewend bent om naar een kerk te gaan. Dit kan zijn om een relatie als levenspartners in te zegenen, de doop van een kind of het afscheid van een dierbare. Een voor u passende vorm en inhoud wordt in samenspraak gezocht. Neemt u gerust contact op met een van onze predikanten.

ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen
thimmstelwagenac@gmail.com
tel.: 0297 – 74 30 44

Erik Jan Tillema
erikjantillema@gmail.com
telefoon: 06 14 95 86 31

Doop

Door de doop wordt een mens opgenomen in een lange traditie, de kerk van Christus. De doop is een bij uitstek oecumenische aangelegenheid: de kerkgenootschappen erkennen over en weer elkaars doop. Het is aan de dopeling zelf om een keuze te maken voor het wel of niet lid willen zijn van enig kerkgenootschap.

In plaats van het toedienen van de doop kan ook gekozen worden voor de “kinderopdracht” of een “geboortedankzegging”. De ouders spreken in aanwezigheid van het kind, familie, vrienden en de leden van onze geloofsgemeenschap hun dankbaarheid uit over de geboorte van het kind dat aan hun zorgen is toevertrouwd. Zij zeggen het kind hun blijvende trouw en liefde toe.

De doop vindt veelal in de zondagse kerkdienst plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur, na een voorbereiding met een van onze predikanten.

trouwenTrouwen

Wanneer twee mensen elkaar in liefde gevonden hebben en besluiten om samen verder te gaan als levenspartners, dan kan de wens naar voren komen om in aanwezigheid van familie en vrienden om Gods zegen te vragen. Onze geloofsgemeenschap biedt daartoe de mogelijkheid, ook als u geen lid bent van de Kapel.

In de Kapel is het  mogelijk een levensverbintenis te doen inzegenen tussen partners van gelijk geslacht.
De Kapel is een door de gemeente Hilversum erkende plaats voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk.

Uitvaart

Afscheid nemen is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen en verpakken
in goede gedachten der herinnering.

Dietrich Bonhoeffer uit ‘Troost’

Onontkoombaar is het leven eindig. De dood kan als een overgang gezien worden. De predikanten bieden geestelijke begeleiding bij de weg naar die overgang – die een mens ooit moet gaan.

Ook bieden zij steun bij het nemen van afscheid van uw dierbare en verzorgen zij een uitvaartdienst. Bij een uitvaart staat niet het protocol voorop, maar gaat het om uw ervaring, wensen en verlangens.