Home » De Kapel

De Kapel

In de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum vinden vrijzinnig denkende en gelovende mensen een ontmoetingsplek. In verbondenheid geven zij elkaar de ruimte om op eigen wijze te zoeken naar een vrijzinnig-christelijke of een meer algemeen religieuze beleving, spirituele bewustwording en maatschappelijke betrokkenheid.
Als Kapelgemeenschap zijn we geïnspireerd door het Christendom en staan open voor andere levensbeschouwingen. We hebben affiniteit met wetenschap, kunst en maatschappij. We zijn betrokken bij de wereld om ons heen en proberen een bijdrage te leveren aan een vredige, duurzame en rechtvaardige samenleving.

We bieden leden en belangstellenden:
– vrijzinnig-christelijke vieringen
– meditatieve bijeenkomsten
– gespreksgroepen, lezingen, cursussen, films en concerten
– geestelijke begeleiding bij persoonlijke levensvragen en ingrijpende levensmomenten
– de mogelijkheid om de doop te laten bedienen, een relatie in te zegenen, een uitvaart te begeleiden

Hier vindt u ons Beleidskader 2020 – 2025.

Hier vindt u ons Jaarverslag 2022 websideversie docx.

Hier vindt u onze statuten.

De geloofsgemeenschap maakt deel uit van de volgende landelijke verenigingen en kerkgenootschappen.

De Doopsgezinden

De doopsgezinden zijn een christelijke groepering met wortels in het begin van de Reformatie. Kernwaarden van de kleine,  zelfstandige gemeenten zijn:
• persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping
• verbondenheid met elkaar
• inzet voor vrede in het klein en in het groot
Keuze voor lidmaatschap is gebaseerd op een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. In God geloven betekent echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.

De Doopsgezinden geest is kernachtig te vatten in:
Dopen wat (wie) mondig is
Spreken dat bondig is
Vrij in het christelijk geloven
Daden gaan woorden te boven

Voor meer informatie:
www.doopsgezind.nl/

De Remonstrantse Broederschap

De Remonstranten zijn ‘een geloofsgemeenschap, die geworteld is in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen’. Oog hebben voor de menselijke maat vinden Remonstranten daarbij belangrijk. Iedereen is vrij het geloof op zijn of haar eigen manier te beleven. Door samen in gesprek te gaan over wat er echt toe doet in het leven oefen je jezelf in levenswijsheid.
Bij de Remonstranten is sprake van een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven geloofsbelijdenis.

Voor meer informatie:
www.remonstranten.org

Vrijzinnigen Nederland logoVrijzinnigen Nederland

De Vrijzinnigen Nederland is een vereniging met een breed eigentijds aanbod op het gebied van spiritualiteit, religie en cultuur. De vereniging staat in de traditie van vrijdenkende geloofsbewegingen. Jaarlijks verschijnen diversen publicaties over vrijzinnig geloven in deze tijd. Er zijn vriendschappelijke banden met Doopsgezinden, Vrijzinnig Protestanten, Remonstranten, Apostolischen en Humanisten.
Vrijzinnigen Nederland organiseert cursussen, lezingen, filmavonden en vieringen op vrijzinnig-christelijke en religieus-humanistische basis.

Voor meer informatie:  
www.vrijzinnigen.nl

Vereniging Vrijzinnige Protestanten

De VVP is een beweging voor eigentijds geloven. Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom. Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie; ‘kritisch’ want zowel Bijbel als tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context, en ‘vrij’ omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken. Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid.

Voor meer informatie:
www.vrijzinnig.nl