Home » De aarde ons gemeenschappelijk huis. Oecumenische bezinning in de 40-dagentijd

De aarde ons gemeenschappelijk huis. Oecumenische bezinning in de 40-dagentijd

boomIn de veertig dagen voorafgaande aan Pasen is er aandacht voor inkeer en bezinning. Drie geloofsgemeenschappen in Hilversum organiseren samen twee avonden waar stil gestaan wordt bij de toekomst van onze aarde.  De aanleiding is tweeërlei. In december bereikten 195 landen in Parijs een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen de komende eeuw moet terugdringen. Hiermee moet klimaatverandering worden tegengegaan. Een half jaar eerder verscheen een encycliek van paus Franciscus pauselijke encycliek (rondzendbrief) Laudato Si, ook wel de ‘milieu-encycliek’ genoemd. Centrale elementen in de boodschap: de gevaarlijke klimaatverandering en de gewetenloze uitbuiting van de natuurlijke reserves bedreigen de toekomst van onze planeet en de armen wereldwijd zijn de zwaarste slachtoffers. A3 poster Herma Bosma.inddHet behoeden van de schepping is in die zin een centraal oecumenisch en interreligieus thema. Wie de schepping schendt, schendt de Schepper. Als kinderen van één Vader zijn alle mensen geroepen tot solidariteit, met mensen in nood maar ook met alle bedreigde onderdelen van onze schepping. De paus vraagt expliciet om internationale solidariteit. Rijke naties moeten arme naties bijstaan bij het verduurzamen van het bestaan.

De Bethlehemkerk (PKN), De Waaier (RK parochie) en De Kapel (Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum) nodigen iedere belangstellende van harte uit.

De eerste bijeenkomst is op donderdag 3 maart 20.00 uur in De Waaijer, Kerkenlandenlaan 5. Ds. Peter Korver gaat in op de analyse en de visie van paus Franciscus, zoals verwoord in de encycliek Laudato Si.

De tweede bijeenkomst is op donderdag 10 maart 20.00 uur in De Kapel. Ds. Jetty Scheurwater gaat in op hoopvolle initiatieven die genomen zijn voor een nieuwe leeftstijl.

Gespreksleider is tijdens beide avonden pastor Wim Vlooswijk.