Home » ANBI Vrijzinnigen Nederland, voorheen NPB

ANBI Vrijzinnigen Nederland, voorheen NPB

ANBI gegevens van de Vrijzinnigen Nederland, afd. Hilversum (voorheen Vrijzinnige Geloofsgemeenschap afdeling Hilversum NPB-VH) 

Statutaire naam: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Hilversum, waarin opgenomen de afdeling Hilversum en Omstreken van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden, afgekort NPB-VH

RSIN: 002587142

KVK: 40516500

Post-en bezoekadres
Vrijzinnigen Nederland, afd. Hilversum
‘s-Gravelandseweg 144
1217 GA  Hilversum
Tel. 035 – 621 14 65
E-mail: info@dekapel.nu

Website: www.dekapel.nu

Doelstellingen
Vrijzinnigen Nederland afd. Hilversum is een door het hoofdbestuur erkende plaatselijke afdeling van de vereniging  Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, handelend onder de naam Vrijzinnigen Nederland, gevestigd te Amersfoort.

Art. 3 van de statuten luidt als volgt:

3.1. De vereniging stelt zich ten doel het vrijzinnig-christelijk geloofsleven te bevorderen, alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig religieus leven, waarbij de zorg voor de mens centraal staat, binnen en buiten de kring der kerkgenootschappen en, voor de leden van de Nederlandse Hervormde kerk in het bijzonder, de versterking van het vrijzinnig element in deze kerk.

3.2. Zij aanvaardt hierbij de volgende uitgangspunten:

a. de bijbel vormt naast de andere historische en hedendaagse gegevens de bron voor haar religieuze inspiratie;

b. de menswaardigheid en de persoonlijke vrijheid van ieder wordt als onvervreembaar goed erkend;

c. het bezig zijn met persoonlijke verhoudingen en structuren in de samenleving is een essentieel middel om haar doel te bereiken.

Art.2.3 van het Reglement luidt als volgt:

Zij is een samenwerkingsverband aangegaan met de Remonstrantse gemeente Hilversum e.o. en gelieerde stichtingen voor het grondgebied van de burgerlijke gemeente Hilversum. Zij legt daarmee de overtuiging vast dat samenwerking van gelijkgezinden, met inachtneming van ieders eigen specifieke beginselen, kan leiden tot een grotere geloofsbeleving en sterkere werfkracht.

Het beleidskader 2020 – 2025 vindt u hier.

Bestuur
Vrijzinnigen Nederland afdeling Hilversum  wordt bestuurd door het bestuur.

In het bestuur hebben zitting:
Feiko Prins (voorzitter)
Cees van der Wijst (penningmeester)
Uschi Postma (lid)
Joke Ubbink (lid)

Beloningsbeleid
Bestuurders zijn onbezoldigd.

Vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor de gemaakte kosten.

Predikanten of functionarissen met een deeltaak van een predikantstaak, zoals pastoraal werker, kerkelijk inspirator, worden aangesteld conform de ‘Centrale Regeling voor Voorgangers en Pastoraal Medewerkers’ van Vrijzinnigen Nederland.

Jaarverslag 2022: hier kunt u het Jaarverslag 2022  lezen.

Jaarrekening 2021
De activiteiten van Vrijzinnigen Nederland, afd. Hilversum zijn ondergebracht in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum. De Vrijzinnigen Nederland, afd. Hilversum draagt naar rato van het aantal leden en vrienden bij aan de VGH.

ANBI-gegevens 2022,

Vrijzinnigen Nederland, afdeling Hilversum

Inkomsten                                                              Uitgaven

Bijdragen leden                   € 12.650      Bijdragen aan VGH       € 35.623

debetrente spaarrekening     –  562      Bijdragen Vrijzinnigen                                                                                                     Nederland                            2.800

incidentele baten                              8      bankkosten                            366                                                                                     kosten administratie            713

nadelig saldo                        – 27.512

TOTAAL                                 € 39.510     TOTAAL                           € 39.510