Home » ANBI Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum

ANBI Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum

ANBI gegevens van de Kapel

De Kapel, officieel de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum is een samenwerkingsverband van de Doopsgezinde Gemeente Huizen-Hilversum, de Remonstrantse Gemeente en de afdeling Hilversum van Vrijzinnigen Nederland (voorheen de vereniging Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Afdeling Hilversum, waarin is opgenomen de Afdeling Hilversum en Omstreken van de vereniging van Vrijzinnig Hervormden, afgekort NPB-VH).
Al deze organisaties zijn als ANBI erkend door de belastingdienst. Hieronder staat de formele informatie die vereist is voor deze rangschikking

De Kapel, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum.
In de Kapel- VGH werken samen de Doopsgezinde gemeente “Huizen-Hilversum”, afgekort tot DGHH (hier ANBI-gegevens), de Remonstrantse Gemeente Hilversum (hier ANBI-gegevens), de afdeling Hilversum van Vrijzinnigen Nederland (hier ANBI gegevens) nemen deel aan de Kapel-VGH de Stichting VPJR (geen ANBI)en Stichting De Opbouw (geen ANBI).

Statutaire naam: Federatie van samenwerkende vrijzinnige kerkgenootschappen en godsdienstige verenigingen en gelieerde stichtingen in Hilversum en omgeving. De vereniging treedt naar buiten met de namen De Kapel of Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum  (VGH)

RSIN: 810004719

KVK: 32083596

Post-en bezoekadres
De Kapel
‘s-Gravelandseweg 144
1217 GA  Hilversum
Tel. 035 – 621 14 65
E-mail: info@dekapel.nu

Website: www.dekapel.nu

Doelstellingen
De vereniging heeft ten doel de samenwerking tussen de samenwerkende vrijzinnige kerkgenootschappen en godsdienstige verenigingen (hierna tezamen aangeduid als: ‘de deelnemende rechtspersonen’) op het terrein van het vrijzinnig godsdienstig leven in Hilversum en omgeving te bevorderen.
Als uitgangspunt hierbij nemen de deelnemende rechtspersonen hun specifieke beginselen in de overtuiging dat een samenwerking van gelijkgezinden kan leiden tot een grotere geloofsbeleving en sterkere werfkracht.

Het beleidskader 2020 – 2025 vindt u hier.

Bestuur

Paulien van Hessen, voorzitter
Marlies Kortenoever, secretaris
Bert Akkersdijk, penningmeester

Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.
Vrijwilligers ontvangen een vergoeding cf de normen van de belastingdienst (indien van toepassing). Predikanten of functionarissen met een deeltaak van een predikantstaak, zoals pastoraal werker, kerkelijk inspirator, worden gehonoreerd conform de richtlijnen en regels van de ADS, Remonstrantse Broederschap of Vrijzinnigen Nederland.

Jaarverslag 2022: hier kunt u het Jaarverslag 2022  lezen.

Financiële verantwoording 2022 en begroting 2023
De samenwerkingspartners hebben al hun activiteiten ondergebracht in de VGH. Aan de lastenkant staan de onkosten verband houdende met de gemeenschappelijke activiteiten van de partners (Doopsgezinde gemeente, Remonstrantse Gemeente en de afdeling Hilversum van Vrijzinnigen Hilversum). De kosten worden naar rato van het aantal leden en vrienden verdeeld over deze drie partners.

Jaaroverzicht VGH       2021        2022 Begroting 2023
Baten
Onroerende zaken         5598         9297      11000
rente               –           147
Bijdragen leden        12795       12783      12500
Subsidies enz.          7808         5685         2500
Totale baten        26201        27912       26000
Lasten
gebouw        27032        30567       41000
pastoraat        74542        73509       77900
vieringen          9672          5192         6250
overig personeel        16300        16645       17500
administratie          7692        11938         9050
bankkosten            595            568           750
kapelnieuws          6012          3354         3750
dotaties          3185          3185         3150
Totale lasten     145030      144958     159385
 
Baten-lasten  –  118829   –  117046  –  133385
doorberekening denominaties     118829       117046      133385
resultaat                0                 0             0

 

Hier kunt u de statuten bekijken.