Home » ANBI Remonstranten Hilversum e.o.

ANBI Remonstranten Hilversum e.o.

ANBI gegevens van de Remonstrantse Gemeente Hilversum e.o.

Naam: Remonstrantse Gemeente Hilversum e.o.  

RSIN: 001942876

KvK: 75759039

Post-en bezoekadres:
De Kapel
‘s-Gravelandseweg 144
1217 GA  Hilversum
Tel. 035 – 621 14 65
E-mail: info@dekapel.nu

Website: www.dekapel.nu

Doelstellingen
De Remonstrantse Gemeente Hilversum e.o. is een zelfstandig onderdeel van de Remonstrantse Broederschap, gevestigd te Utrecht.  De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering, pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus.

Art.1, lid 4, van het Reglement luidt als volgt:

Zij is een samenwerkingsverband aangegaan met de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Hilversum, waarin opgenomen de afdeling Hilversum en omstreken van de vereniging van vrijzinnig Hervormden en gelieerde stichtingen voor het grondgebied van de burgerlijke gemeente Hilversum. Zij legt daarmee haar overtuiging vast dat samenwerking van gelijkgezinden, met inachtneming van ieders eigen specifieke beginselen, kan leiden tot een grotere geloofsbeleving en sterkere werfkracht.

Het beleidskader 2020 – 2025 vindt u hier.

Bestuur
De Remonstrantse Gemeente Hilversum e.o.  wordt bestuurd door de kerkenraad.

In de kerkenraad hebben zitting:
Hans Leemhuis  (penningmeester)
Marlies Kortenoever (secretaris)

Gijs IJsel Smits
Annet Kloppert

Beloningsbeleid
Bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten (indien van toepassing).
Vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor de gemaakte kosten.
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’ van de Remonstrantse Broederschap.

Jaarverslag 2022: hier kunt u het Jaarverslag 2022  lezen.

Jaarrekening 2021

De activiteiten van de Remonstrantse gemeente zijn ondergebracht in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum. De Remonstrantse gemeente draagt naar rato van het aantal leden en vrienden bij aan de VGH.

ANBI RGH 2022

Remonstrantse Gemeente Hilversum jaarrekening 2022
Inkomsten          €                                    Uitgaven                €
Bijdragen leden    10.201                       Bijdrage aan VGH    37.658
Legaat                    20.000                       Overige bijdragen      2.000
Beheer & administratie     717
Rentelasten spaarrekening     641
Nadelig saldo        11.054                      Bankkosten                    239
TOTAAL                  41.255                      TOTAAL                      41.255