Home » ANBI Doopsgezinde Gemeente Huizen-Hilversum

ANBI Doopsgezinde Gemeente Huizen-Hilversum

ANBI gegevens van de Doopsgezinde Gemeente ‘Huizen-Hilversum’, afgekort tot DGHH.

Statutaire naam: Doopsgezinde Gemeente ‘Huizen-Hilversum’

RSIN: 824025167

KVK: 76036278

Post-en bezoekadres:
De Kapel
‘s-Gravelandseweg 144
1217 GA  Hilversum
Tel. 035 – 621 14 65
E-mail: info@dekapel.nu

Website: www.dekapel.nu

Doelstellingen
Art. 2 van het reglement 2006 van de doopsgezinde gemeente Huizen-Hilversum luidt als volgt:

1. Een gemeenschap te vormen  en te doen groeien van mensen, die op grond van de fundamentele doopsgezinde traditie van persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder van haar leden Gods wil trachten te verstaan en te doen in het besef in deze opdracht geleid te worden door wat in de geschriften van het oude en nieuwe testament werd overgeleverd, zich daarbij met name richtend op het woord van god zoals dat in de persoon van christus tot de mensen is gekomen.
2. Het godsdienstig leven te bevorderen en het betonen van verdraagzaamheid en hulp in woord en daad jegens alle medemensen, in verbondenheid met andere christelijke gemeenschappen, die ditzelfde doel nastreven.
3.  De doopsgezinde belangen in binnen- en buitenland te bevorderen.

Art. 4, lid 3, van het reglement luidt als volgt:
Zij is een samenwerkingsverband aangegaan met de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum NPB, afdeling Hilversum (NPB-VH) en de Remonstrantse Gemeente Hilversum e.o., die met hun stichtingen in 2001 de vereniging van rechtspersonen Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum (VGH) hebben opgericht. (..) Ingaande 1 april 2006 zijn de Gemeente en de Stichting Steunfonds Doopsgezinde gemeente Huizen-Hilversum toegetreden.

Het beleidskader 2020 – 2025 vindt u hier.

Bestuur
De Doopsgezinde Gemeente  Huizen-Hilversum wordt bestuurd door de kerkenraad.

In de kerkenraad hebben zitting:
M. Spanjaard (voorzitter)
T.Heida (secretaris)
A. de Jong ( penningmeester)

Beloningsbeleid
De leden van de kerkenraad ontvangen per jaar € 1200, maar ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten. Vrijwilligers ontvangen een vergoeding cf de normen van de belastingdienst (indien van toepassing).

Predikanten worden gehonoreerd conform de richtlijnen en regels van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Jaarverslag 2022: hier kunt u het Jaarverslag 2022  lezen.

Jaarrekening 2022
De activiteiten van de Doopsgezinde Gemeente zijn ondergebracht in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum. De Doopsgezinde Gemeente draagt naar rato van het aantal leden en vrienden bij aan de VGH.