Welkom in de Kapel!

nieuws
 • Grote belangstelling voor de Kapel op Open Monumentendag

  Zaterdag 14 september was ‘t Monumentendag voor de Kapel. En maar liefst een kleine 300 mensen bezochten De Kapel! Meer dan een verdubbeling vergeleken met vorig jaar…

  En weer allemaal mensen die “altijd” langsfietsen en nu eindelijk eens binnen konden kijken.

  Dank aan allen die alles in goede banen leidden.

 • Steeds meer mensen hebben een ‘vloeibare religieuze identiteit’

  Onderzoek onder leiding van VU-hoogleraar André van der Braak toont aan dat een kwart van de mensen een ‘vloeibare religieuze identiteit’ heeft aangenomen. Zij halen hun inspiratie uit verschillende religieuze tradities. In De Kanttekening, een krant die online te lezen is, vertellen in de editie van 11 september enkele vrouwen over hun ervaringen. Eén daarvan is Jacqueline Maschino, die a.s. zondag belijdenis gaat doen in De Kapel. 

  Jacqueline Maschino (48) is katholiek opgevoed, maar voelde zich binnen de kerk niet meer thuis. ‘Mijn ouders waren niet heel streng gelovig, ik had veel ruimte. In mijn lagere schooltijd had ik ook een priester die behoorlijk vrijzinnig was voor katholieke begrippen. Daar ligt dus mijn basis.’

  Jacqueline werd geraakt toen ze een advertentie tegenkwam van remonstranten, de meest vrijzinnige onder de christelijke stromingen in Nederland: zo is het homohuwelijk er wijdverbreid geaccepteerd en het geloof in God geen vereiste. ‘Ik had er nog nooit van gehoord, maar wilde er alles over weten. Mijn oog viel op één gemeente in het bijzonder. Ik vertelde een predikant daar over mijn zoektocht en door dat gesprek sloot ik me aan bij een oriëntatiekring, een gesprekskring die gaat over de zoektocht in het spirituele en gelovige.’

  ‘De vrijzinnigheid daarvan, dat ik niet hoef te kiezen, dat mijn interesse in het boeddhisme en de humanistische levensvisie er gewoon ook mogen zijn en het ontbreken van dogmatiek, blijven mij inspireren’, vervolgt Jacqueline. ‘Door de gesprekken met anderen en de inzichten en gedachten die zij delen, blijf ik ook beter in contact met de vragen in mijzelf.’

  Jacqueline voelt zich erg thuis in de Kapel, de gemeenschap in Hilversum. ‘Het is een gemeenschap waar we naar elkaar omkijken en een warme plek waar ik mezelf mag zijn terwijl mijn zoektocht doorgaat. Ik geloof namelijk dat die mijn leven lang zal duren.’

  Dat ze zich niet meer katholiek voelt, wil niet zeggen dat ze dat stukje van haar verleden vergeet. ‘Ik kan mij niet meer vinden in het katholieke gedachtegoed en ga ook niet actief naar katholieke diensten, maar ik houd mijn achtergrond wel in ere. Ik ga mij niet uitschrijven. Dat hoeft dan ook niet bij de remonstranten. Ik bezoek wel regelmatig een mooie kerk en sla dan altijd een kruisje en brand een kaarsje. Die rituelen neem ik mee en dat mag er ook gewoon allemaal zijn.’

  In deze gemeente heeft Jacqueline haar plek helemaal gevonden. Ze gaat dan ook binnenkort belijdenis doen. ‘De remonstranten zijn een vrijzinnige christelijke kerkgemeenschap zonder dogma’s en voorschriften. Het betekent dan ook dat ik mijn eigen belijdenis zelf schrijf en zo mijn eigen woorden kies.’ De belijdenis zal op zondag plaatsvinden tijdens een dienst. ‘Kerkdiensten zijn er gewoon elke zondag en de preken zijn doorgaans heel filosofisch van aard.’

  ‘Kerkdiensten’, dat klinkt al gauw alsof het binnen de muren over God moet gaan. Toch is dat niet helemaal waar, zegt Jacqueline. Zelf gebruikt ze het woord ‘God’ niet eens graag. ‘Dat heeft te maken met de beeldvorming eromheen. Het roept bij anderen een beeld op dat niet klopt met hoe ik het bedoel. Ik zeg dus altijd dat ik geloof in het universum, het ‘al’, het geheel dat zo groots en onomvattelijk is, dat het daarom mijn geloof voedt. De verwondering is zo groot in dat al, in het universum, daar is de bron van mijn geloof.’

  Jacqueline gelooft desondanks in een inclusieve en tolerante God. ‘Die biedt ruimte om te groeien, om jezelf te zijn, om te leren. Die strooit niet met hel en verdoemenis, maar is juist een bron van liefde. En die liefde zit in ieder mens. God zit dus ook in ieder mens. En ook in de natuur.’

 • Jaarprogramma: Voor diversiteit en vrede

  Opnieuw heeft het programmateam een jaar thema gekozen en een half jaar programma gemaakt. Hoe zijn wij nu tot dit thema gekomen?  In april hadden wij tijdens onze vergadering als programma team al afgesproken dat wij iets met het thema ‘vrede’ wilden gaan doen, en wel in de richting van werken aan vrede in jezelf. Bijvoorbeeld door een cursus-workshop “Geweldloze Communicatie”. Vanuit ons als Kapel hebben wij deze workshop al eens aangeboden in 2017 in wijkcentrum Sint Jozef in Hilversum-Oost, maar in onze eigen Kapel gemeenschap hebben we er nog niet mee gewerkt. Dit was een verlangen om daar wel mee te gaan werken. Inmiddels kwam het VGH-bestuur in mei met het voorstel om het thema dat Vrijzinnigen Nederland heeft genomen voor het komende seizoen, over te nemen. Uiteindelijk is het jaarthema geworden: Voor diversiteit en vrede.

  Diversiteit heeft met de verscheidenheid te maken waarin wij in het leven onderweg kunnen zijn. Er zijn veel meningen en visies, zolang zij maar in de richting van het goede leiden draagt dit bij aan de zingeving van het leven. En juist deze zingeving willen wij op een zo’n divers mogelijke wijze zien vorm te geven. Bij vrede denken wij niet alleen aan een passief woord, maar veel meer aan hoe het begrip vrede een onderdeel van onze eigen levensstijl zou kunnen worden. En dat vraagt om oefening.

  In het eerste halfjaar ziet u in het programma al onze vieringen terug en de activiteiten zoals wij die in onze Gemeente hebben. De Kapellezingen zijn omgevormd tot Kapeltafel ontmoetingen. Rond de tafel samen etende willen wij in gesprek zijn met bijvoorbeeld Alain Verheij die in september komt en wel met het thema: hoe divers is God? We verlaten hiermee het model van de kapel-lezingen en zoeken naar andere ontmoetingsvormen in de Kapel. Tevens heeft het bestuur aangegeven dat het beleid is geworden om voor enkele activiteiten een bijdrage te vragen. Vanuit het programma team wensen wij u weer een betrokken halfjaar toe in onze Kapel.

  Tom Rijken

 • Diversiteit en inclusie: we zijn allemaal anders en iedereen doet mee

  Peuters krijgen op de crèche al te horen dat ze andere kinderen niet mogen buitensluiten. Je zou zeggen: van jongs af aan leren we op een goede manier om te gaan met diversiteit, met verschillen tussen mensen. Toch, u weet het, in vrede en gelijkwaardigheid samenleven is bepaald niet vanzelfsprekend. Voor een vrijzinnige geloofsgemeenschap zijn vrijheid en verdraagzaamheid kernwaarden. Wij kijken liever naar wat mensen verbindt, dan naar wat ze van elkaar scheidt. Niet vreemd dus dat Vrijzinnigen Nederland als jaarthema diversiteit heeft gekozen. De Kapel gaat daar graag in mee.  

   Diversiteit betekent verscheidenheid. Hieronder ziet u de zogeheten ‘diversiteitscirkel’. In één oogopslag wordt de verscheidenheid in de samenleving zichtbaar. Het gaat niet om één aspect van het leven, maar om vele. U en ik verschillen ook in een aantal opzichten van de meeste andere mensen. Als oudere, als vrijzinnige, behoort u ook al tot een minderheid. Actueel is de wijze waarop met Gay Pride seksuele diversiteit gevierd wordt, die van LHBTi-ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen). Diversiteit is er op tenminste nog zeven andere terreinen. In het dagelijkse leven hebben we te maken met uiteenlopende religies, etnische groepen, met rijke en arme mensen, met hoog- en laagopgeleiden, met mensen met een fysieke, een psychische of verstandelijke beperking, met jonge en oude mensen en – het meest in het oog lopende – mannen en vrouwen (gender). (En dan hebben we het nog niet eens over de bio-diversiteit)

  Binnen al deze sectoren is er een meerderheid en een minderheid, een dominante groep en een groep die minder mee kan doen of minder erkend wordt. Een combinatie van dominante eigenschappen heeft gemaakt dat de blanke, gezonde, niet-oude, christelijke, rijke, hoog opgeleide man de toon heeft gezet. Dat er nu eenmaal verscheidenheid is in de samenleving is dan ook geen neutrale vaststelling van een feit. Het geeft ook aan dat er groepen zijn die minder kansen krijgen om mee te doen. Vrouwen, homo’s, islamieten, Antilianen, mensen in de bijstand, schoolverlaters, slecht zienden en ouderen bijvoorbeeld staan vaak op afstand.

  Een woord dat samengaat met diversiteit is inclusie. Dat woord gaat over ‘insluiten’ en staat tegenover exclusie, uitsluiting. Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen en groepen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. We spreken over een inclusieve samenleving als mensen die op wat voor manier dan ook ‘anders zijn’ dan de meeste anderen op een vanzelfsprekende en natuurlijke manier kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven, dus aan onderwijs, sport, arbeid, de politiek en de kunst.  

  Exclusie, uitsluiting, leunt aan tegen discriminatie -onderscheid maken tussen mensen op grond van uiterlijke kenmerken. Dat is voor een gelovig mens in strijd met de bijbelse boodschap. Als Jezus zijn boodschap samenvat, dan leert hij, geheel in lijn met de Joodse traditie, God lief te hebben en de naaste als onszelf.  Wie is onze naaste? In het kamerdebat over het VN-migratiepact vorig jaar dacht het kamerlid Baudet er verstandig aan te doen te stellen dat Christus ons leert niet zozeer te houden van mensen ver weg, als wel van onze náásten. We weten natuurlijk heel goed waar Christus over sprak in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Het gaat daar juist voor het opkomen van de verachte vreemdeling. Over wie onze naaste is en voor wie wij een naaste moeten zijn, bestaat in de bijbel geen enkele twijfel. Dat is iedereen met wie wij in aanraking komen. Daarom mag je die gelijkenis zien als een pleidooi voor diversiteit en inclusie.

  Peter Korver

 • Expositie in de Kapel

  We zijn benaderd door een kunstenaarscollectief, ArsProDeo, dat zich verbindt aan een thema en daarin inspiratie vindt voor nieuw werk. Dit landelijk collectief bestaat uit 30 kunstenaars met een christelijke levensovertuiging.

  Dit jaar werken zij samen met International Justice Mission, een instelling die het schrijnend misbruik van kind slaven wereldwijd bestrijdt. Het gaat om misbruik dat plaatsvindt in onder meer de kledingindustrie en de sekshandel.

  Door middel van kunst willen de kunstenaars de bestrijding van deze misstanden onder de aandacht brengen. Als Kapelgemeente geven we hen daar de ruimte voor.

  Eind augustus zal de expositie worden aangebracht in samenwerking met een van de kunstenaars. Ook zal er in september een collecte worden gehouden voor dit doel.

  Namens het kunstteam, Joke Ubbink

 • Museumkring

  De afgelopen periode hebben wij met een aantal leden twee tentoonstellingen bezocht:

  In het Singermuseum Laren zijn wij naar de expositie Bloemen geweest van o.a. de Larense schilders. Heel gevarieerd met mooie kleuren en technieken. We waren onder de indruk.

  In de Hermitage Amsterdam bezochten wij de jubileumtentoonstelling ‘10 jaar St Petersburg’. Met 200 topstukken van allerlei aard uit deze stad: schilderijen, juwelen, porselein enz.

  Op vrijdag 4 oktober zijn wij van plan om een bezoek te brengen aan het Drents museum Assen. Hier is de tentoonstelling ‘Sprezzatura, 50 jaar Italiaanse kunst (1860-1910)’.

  Er zijn nog andere voorstellen in de maak. Daarover leest u meer in het volgende Kapelnieuws

  Hans Lindenaar en Toon Heuwekemijer

 • Katoen gezocht

  Katoen gezocht voor het maken van dekens voor vluchtelingen op de tocht.

  In de Doopgezinde Gemeente Naarden-Bussum is men druk bezig met het maken van comforters, katoenen dekens, die warmte en troost kunnen brengen. Onlangs zijn er zendingen naar vluchtelingenkampen in Libanon en naar Lesbos gegaan. 

  Voor het maken van deze dekens kan men altijd meer katoenen (gebruikte) stof gebruiken van niet te lichte kleuren. Er worden vierkanten van 15 x 15 cm. van gesneden.

   

  Denk hierbij aan een lap katoen, een oude dekbedhoes, oud katoenen overhemd of rok, tafelkleed.

  Heeft u een geschikte stof, neem dan contact op met Tineke Heida (06-48601691) of t.heida4@upcmail.nl. Zij zorgt er dan voor dat de stoffen bij de dekenmakers terecht komen. 

 • Vredespaal nominatie

  Voor de 6e keer wordt in Hilversum de Vredespaal uitgereikt op initiatief van de Kapel. De Vredespaal, zoals die ook in onze voortuin staat, heeft in vier talen de boodschap, “Moge er vrede op aarde zijn”. Het is een van de meer dan 250.000 palen over de hele wereld.

  De genomineerde dit jaar is de Zoutkeet, speeltuin en zalencentrum aan de Zoutmanstraat 3 te Hilversum.

  De speeltuin bestaat al 110 jaar en was gevestigd op diverse plaatsen in Hilversum.

  In Hilversum Zuid heeft de speeltuin een duidelijke buurtfunctie. Het is een speeltuin met moderne toestellen, maar ook zandbakken en schommels voor de hele kleintjes. Veilig afgeschermd en bewaakt door vrijwilligers.

  De Zoutkeet wordt helemaal gerund door vrijwilligers.

  Het zalencentrum is multifunctioneel. Diverse Hilversumse organisaties maken gebruik van dit centrum. Bijna te veel om op te noemen, ik doe een poging. Zo zetelt er de fotoclub met wel 50 leden, met tentoonstellingen o.a. in het gemeentehuis! Er zijn 3 verschillende schildercursussen en een boetseercursus.

  Ook worden er Yogalessen gegeven en wordt er door een zangkoor geoefend en uitvoeringen gegeven.

  De voorzitter, Mevrouw Marg Tax, ontving ons, Anne de Jong en Wim van Baalen, in een drukbezette speeltuin, waar groot en klein speelden onder begeleiding van een volwassene.

  De vredespaal wordt op woensdag 25 september om 16:00 uur geplaatst. Deze komt bij de ingang van de speeltuin te staan. Daarna zullen diverse activiteiten plaats vinden, zoals het optreden van het zangkoor, een fototentoonstelling en activiteiten met kinderen. Het wordt een feestje. Het thema zal zijn “jonge vrijwilligers” want daar is bij de Zoutkeet grote behoefte aan, terwijl de huidige vrijwilligers zeer verdiend in het zonnetje gezet zullen worden.

 • Mij schaap

  In de afgelopen meimaand was mij een week vakantie gegund en zodoende wandelde ik langs de snelstromende rivier de Geul terwijl ik genoot van de zon die uitbundig scheen en probeerde de bloeiende voorjaarsbloemen te benoemen. Ineens stond er een paaltje waarop een plaatje was bevestigd met een gedicht. Dat komt tegenwoordig meer voor. Op de gevels van monumentale huizen in steden als Leiden en Naarden worden ze ook al groots weergegeven. Het gedicht dat ik nu aantrof ging over iemand die zich vergeleek met een schaap. Dat is heel bijbels, denk maar aan psalm 23, en hoewel er verder geen verwijzingen naar God of bijbel in voorkwamen, raakten de woorden van een zekere Mark Boog mij ook in religieuze zin:

  Mij schaap
  Mij, schaap, overkomt niets dan wat de herder wil,
  wat het gras wil, de lucht,
  wat de dam en de groene overkant.
  En ik tors mijn wol mee of het verlies aan wol,
  en ik kijk vol overgave uit mijn vochtige ogen.
  Ik ben gelukkig met wat ik heb.
  De tijd verstrijkt als gras, door mij,
  en elk verzet is hol. De bomen ruisen zinneloos. 

  Waarom zou de dichter zich vergelijken met een schaap? Een predikant of pastoor wordt ook wel een pastor (herder) genoemd die zijn kudde (de gemeenteleden) hoedt. Niet iedereen houdt van die beeldspraak (‘ik ben geen schaap’). Vermoedelijk roept de veronderstelde volgzaamheid van dit dier weerstand op. Wij zijn immers mondige mensen, die heel goed in staat zijn eigen keuzes te maken. De dichter spreekt vanuit een ander besef. Wat mij overkomt, heb ik niet zelf in de hand, dat wordt bepaald door tal van krachten buiten mij, door leiders, door de economie, door de natuur, door de tijd. Maar hij heeft besloten dat alles te accepteren en er vrede mee te hebben: ‘ik ben gelukkig met wat ik heb’.

  Terwijl ik de woorden in me heb opgenomen en verder wandel, passeer ik een met spandraden afgezet stuk weiland met schapen. Ze kijken mij nieuwsgierig aan en terwijl ik doorloop, hollen ze achter mij aan, maar wel binnen hun afzetting, zodat ze al gauw mij alleen maar kunnen nakijken. Zij zullen het zonder herder moeten stellen, althans zonder deze herder die met vakantie is.

  Peter Korver

 • Vrijzinnig vieren, hoe doe je dat?

  De behoefte aan rituelen is groter dan ooit, maar wij lijken geen passende woorden en gebaren meer tot onze beschikking te hebben om hieraan te beantwoorden. In De Kapel doen wij al jaren ons best om taal te gebruiken en vormen te vinden die aansluiten bij wat mensen nu aan ervaringen opdoen in het leven en die het ook mogelijk maken om verbinding te krijgen met dat wat onze eigen ervaringen overstijgt. Maar lukt dat ook? Drie vrijzinnige theologen hebben daarom aan collega’s en aan dichters gevraagd om voor nieuwe teksten en vormen te zorgen. De afgelopen maand kwam er een nieuw liturgisch handboek uit. De titel zou eerst zijn ‘Vrijzinnig vieren’ maar dat werd toch te beperkt gevonden en het werd ‘Ons leven vieren’. Onder redactie van de theologen Bert Dicou, Claartje Kruijff en Joost Röselaers verscheen het fraai uitgegeven boek dat nieuwe taal en vormen biedt voor vrijzinnige vieringen. Het gaat dan om de zondagse viering, om aloude rituelen als doop, huwelijk en uitvaart, maar ook voor nieuwe rituelen als het begeleiden bij euthanasie. Peter Korver schreef een hoofdstuk over maaltijdvieringen. De eerste druk is inmiddels, verrassend, al uitverkocht. Er komt een tweede druk. Voor wie graag deze uitgave in wil zien is een leen-exemplaar beschikbaar. Laat het even weten!

  Ons leven vieren. Remonstranten en anderen over liturgie, met een ruime keus aan teksten en voorbeelden uit de praktijk, red. Bert Dicou, Claartje Kruijff en Joost Röselaers, KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht, 2019 (€ 24,95).

Ouder nieuws
 •  De slingers ophangen - Op het moment van dit schrijven is het half mei, er zit altijd wat tijd tussen inleveren van kopij en het verschijnen van Kapelnieuws, en… ...
 • Stiltetuin - Al enige tijd wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen van de stiltetuin. Dat wordt een heerlijke plek om je even terug te trekken of… ...
 • Hij is niet zwaar… hij is mijn broeder - In de Majellakapel in Bussum, daar waar mijn andere gemeente is, hangt naast de kansel het opschrift Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet… ...
 • Armoedebestrijding - Een op de negen kinderen groeit op in armoede. Ja, we leven in een welvarend land. In een stad met een relatief hoog opleidingsniveau en… ...
 • Jan Terlouw : Het kan! - “Vindt u het goed dat ik ga zitten, ik ben een beetje oud…,” zo sprak de oud-minister en kinderboekenschrijver tot een volle zaal van de… ...
 • De Kapel op de Klimaatmars van zondag 10 maart - Ik liep de Klimaatmars samen met man Sybren en zoon Sjoerd, met Marlies en Feiko van onze Kapel, en met een vriendin uit Zwolle. Caroline… ...
 • Carel ter Linden: Het is onze opdracht om op God te lijken - Op een goed bezochte avond in De Kapel presenteerde ds. Carel ter Linden op 18 februari zijn laatste boek Bijbelse Miniaturen. De meeste mensen kennen… ...
 • Museumkring - De Museumkring is aan een nieuw seizoen begonnen! Met een aantal enthousiastelingen uit De Kapel bezoeken we een aantal musea en bijzondere tentoonstellingen. Misschien ook… ...
 • Het project ‘levensverhaal’ - Een cursus van Monika Rietveld Aan het begin van het seizoen in de herfst stelde Monika als project voor: het schrijven van je levensverhaal. De… ...
 • 400 jaar remonstranten - Op 13 november is het vierhonderd jaar geleden dat de Nationale Synode van Dordrecht werd geopend. Bij deze protestantse kerkvergadering zaten de Remonstranten er niet… ...

Kijk voor ouder nieuws in ons Nieuwsarchief.